Agencja
Zdjęcia
Kontakt

DKD

Kabaret DKD istnieje od 1989 roku. Za?o?yli go aktorzy pracuj?cy wówczas w S?upskim Teatrze Dramatycznym: (na zdj?ciu, od prawej:) Dariusz Gatniejewski, Grzegorz Gur?acz, Andrzej Petelski, Rados?aw Ciecholewski, Jerzy Karnicki. Stworzyli w teatrze kawiarni? literack?, gdzie wyst?powali do roku 1992. Korzystali z tekstów literackich znanych poetów pie?niarzy i satyryków, jak: W. Wysocki, L. Cohen, J. Brel, A. Bursa, A. S?onimski, J. Tuwim, i inni. Stworzyli ponad 15 premier. W trakcie wyst?pów przekonali si?, ?e kabaret musi by? form? ?yw? i aktualn?. Zacz?li pisa? w?asne teksty.

Wtedy to ówczesne w?adze miasta niesione nowymi mo?liwo?ciami jakie dawa? im pocz?tek wspania?ych lat 90-tych, postanowi?y przeprowadzi? reform? kulturaln? regionu s?upskiego. Zacz??y od likwidacji Teatru. Trzeba powiedzie?, ?e tym osi?gni?ciem ws?awi?y si? na ca?? Polsk?, gdy? s?upski teatr jako jedyny w naszym kraju zosta? rozwi?zany (!). W tym te? momencie aktorzy byli zmuszeni si? rozsta?. Cz??? z nich wyjecha?a w Polsk? w poszukiwaniu pracy. Zacz?? si? nowy etap kabaretu DKD. Wspomnijmy jeszcze, ?e Dekadenci (tak ich nazywano) wspó?pracowali z wieloma s?upskimi artystami: Jola Tadla, Magda Turowska - Cytryna, Asia Woronko, Hanna Piotrowska, Bo?ena Borek i wielu innych. Nie brakowa?o te? znakomitych muzyków: Bogna Kaczy?ska, Leszek Ku?akowski, Marian Szarmach, Andrzej Guzi?ski, Krzysztof Plebanek (na zdj?ciu - muzyk, który najd?u?ej z nimi wspó?pracowa?), Rafa? Prymkiewicz, Janusz Prymkiewicz, Mariusz B?k, Piotr Potap, Zdzis?aw Pawi?oj?, W?odek Jarocki i wielu innych.

Od roku 1992 do 1999 Kabaret DKD tworzyli: Grzegorz Gur?acz, Dariusz Gatniejewski i Jerzy Karnicki. W wolnych chwilach dzielnie wspiera?a ich Hanna Piotrowska. W tym sk?adzie zacz?li pokazywa? si? szerszej publiczno?ci w Polsce. Zdobyli wiele laurów bior?c udzia? w ogólnopolskich konkursach kabaretowych:
Grand Prix - OSPA 97' w Ostro??ce
Grand Prix - Festiwal Piosenki Debilnej we Wroc?awiu w 1996 r.
Srebrne Pióro - Lidzbark 97'
Dwukrotnie I miejsce w konkursie monologów kabaretowych podczas Ogólnopolskiego Przegl?du Kabaretów PAKA 96' i 97' w Krakowie.
...i innych


 


Copyright © 1990 - 2018 BAMA » Wszelkie prawa zastrzeżone